Büşra Y. 0552 872 92 74

Obeziteli Bireylerde Kilo Verme Başarısının Depresyon Yatkınlığı

Literatürde psikolojik faktörler ve kişinin bilişleri obezitede kilo verme başarısı ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada obeziteli bireylerde kilo verme başarısının depresyon yatkınlığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 154 gönüllü katılımcı anketleri yanıtlamıştır (121 kadın). Yaş aralığı 18 ile 69‟dur. Obeziteli katılımcılar, kilo vermede başarılı olan (n=38), başarısız olan (n=36), yardım almayan (n=43) şeklinde gruplanmıştır (n=117). Ayrıca normal kilodakiler grubu (n=37) vardır. Literatürdeki, kişinin bilerek ve isteyerek beden ağırlığının yüzde onunu kaybetmesi ve bunu bir yıl süreyle koruması şeklindeki başarılı kilo kaybı tanımı, başarılı ve başarısız obeziteli grupları oluşturmada kriter alınmıştır. Depresyon eğilimi Otomatik Düşünceler Ölçeği ile ölçülmüştür(ODÖ) . Bulgulara göre, uzman yardımı alarak kilo vermede başarılı olan obeziteli bireylerin, vazgeçme ve çaresizlik düşünceleri, yalnızlık izolasyon düşünceleri, olumsuz benlik algısı içeren otomatik düşünceleri ve toplamda negatif olumsuz düşünceler ölçek puanları başarısızlardan ve yardım almayanlardan daha azdır. Kilo vermede başarılı olmak sözü edilen depresif bilişlerin azlığı ile ilişkilidir. Ayrıca, söz konusu depresif bilişlerin fazlalığı, kişinin obeziteli olmasına rağmen yardım almaması ile ya da yardım alsa bile sağlıklı kilo hedefine ulaşamaması ile ilişkilidir. Bulgular kilo verme başarısızlığı deneyimleyen obeziteli bireylerin ilgili bilişlere odaklanan psikolojik destek protokollerinden yarar sağlayabileceklerini düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler:Obezite, Depresyon yatkınlığı, Kilo verme başarısı, Herbalife

Obeziteli Katılımcıların Kilo Vermeyi İsteme Nedeni ile Vücut Kitle İndeksi Farkı İlişkisinin Varyans Analizlerine İlişkin Bulgular Obeziteli deneklerin kilo vermeyi isteme nedenleri ile vücut kitle indeksi farkı (önceki vücut kitle indeksleri ile şimdiki vücut kitle indekslerinin farkı) ilişkisinin araştırılması amacıyla, obeziteli grupların verileri kullanılarak, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken Vücut Kitle İndeksi Farkıdır (VKİfarkı). Bağımsız değişken, deneklerin bildirdiği kilo vermeyi isteme nedenleridir; sağlık, estetik ve neden yok şeklinde üç düzey içermektedir. Analiz bulguları Tablo 6.‟da, ilgili betimleyici istatistikler Tablo 7.‟de gösterilmektedir. Anova istatistiksel olarak anlamlıdır, F(2,114)=42,107, p<.001, η²=.425. Kilo vermeyi isteme nedeni olarak sağlık diyen grup (Ort.=4.37, SS= 3.27) ile estetik diyen (Ort.=1.44, SS=1.74) ve neden yok diyen gruplar (Ort.=0.00, SS=0.00) arasında, vücut kitle indeksi farkı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna göre, kilo vermeyi isteme nedeni olarak sağlık diyen grup, estetik diyen gruptan ve neden yok diyen gruptan daha fazla vücut kitle indeksi farkı gerçekleştirmiştir. Tablo 6. Kilo vermeyi isteme nedenine göre vücut kitle indeksi farkı (VKİfarkı) ilişkisinin ANOVA bulguları Kareler Toplamı Ortalama Kareler F p Gruplararası 91,063 245,531 42,107* .000 * p<0,05 Tablo 7. Vücut kitle indeksi farkı (VKİfarkı) kilo vermeyi isteme nedeni ilişkisi ANOVA betimleyici istatistikleri Neden SS N Sağlık 4,373 3,274 59 Estetik 1,445 1,745 15 Yok 0,000 0,000 43 Toplam 2,390 3,156 117 Bağımlı Değişken: Vücut Kitle İndeksi Farkı (VKİfarkı). Bağımsız Değişken: Kilo vermeyi isteme nedeni (Neden) 

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

ÇEREZ POLİTİKASI
Herbalpazari.com sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
KABUL ET
close